หลบหน้าแรก (Main Menu)
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ
ประจำปี 2557 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
8 นโยบายการศึกษา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลนักเรียน
 
 

 
เว็บที่น่าแล (Web Link)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec)
สำนักนโยบายและแผน
สำนักการคลังและสินทรัพย์
ข้อมูลนักเรียน (Data Center)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
สำนักงานไร้กระดาษ
e-Money
กลุ่มสารสนเทศ

 
Building Form...
ราคามาตรฐานค่าก่อสร้าง
แบบ 1 คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายอาคารเรียน
ขนาดใหญ่ (งบผูกพัน)
แบบ 1/1 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ 1/2 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
์โรงฝึึกงาน โรงอาหาร
แบบ 1/3 คำขอตั้งงบสร้างส้วม
แบบ 2 แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้าง
อาคารเรียนทดแทนอาคารที่ชำรุด อายุ 30 ปี ี
แบบ 3 คำขอตั้งงบสร้างสนามกีฬา
แบบ 4 บัญชีรายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลงการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ ที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
ประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน
อาคารประกอบ

myspace tracker เพื่อนที่เข้ามาแลเว็บเรา...     
  ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17910 หนังสือ จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วจะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 178 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง
  ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17907 หนังสือ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วจะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 54 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง
  ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17905 หนังสือ เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 40 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง
  ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17904 หนังสือ การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็น ไฟล์แบบ .pdf จำนวน 150 หน้า
  ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17895 หนังสือ พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา เป็น ไฟล์แบบ .pdf จำนวน 312 หน้า
 

แบ่งเป็น 3 ไฟล์ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วนำมารวมกัน จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 312 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง
ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17892

เอกสารดาวน์โหลดจาก : www.obec.go.th
   โรงเรียนทุกโรงในสังกัด ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูลการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross
Provincial Products : GPP) สาขาการศึกษา (M) ปีงบประมาณ 2555 ตามหนังสือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 ที่ ศธ 04145/ว 3152 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
       โรงเรียนในสังกัดของรัฐบาล คลิกเพื่อกรอกข้อมูล
       โรงเรียนสังกัดสถานศึกษาเอกชน  คลิกเพื่อกรอกข้อมูล

อัพเดท : 7 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.15 น.
    แจ้งโรงเรียน...ที่ไม่สามารถี่บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center)
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556 ให้ทางโรงเรียนมาบันทึกข้อมูลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย
ให้นำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มาด้วย...กลุ่มนโยบายและแผน 08 8182 1900
และ 08 6956 4391

ดาวน์โหลดคู่มือการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC

กรอกข้อมูล Data Management Center : DMC

            แจ้งโรงเรียนในสังกัด...ขอให้กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management
Center (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556) และลงทะเบียน เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูล โดยให้เข้าไป
ลงทะเบียนขอ User และ Password รอการอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดำเนิน
การกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2556
ได้ที่เว็บไซต์ คลิก>> http://portal.bopp-obec.info/obec56/

อัพเดท : 10 มิถุนายน 2556 เวลา 10.15 น.


แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก...มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนหลักที่เป็นเป้าหมาย
                             ของการมาเรียนรวม ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
                             ณ ห้องประชุมศรีธรรมธัํช คลิกดูรายชื่อ 


อัพเดท : 6 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น.


ข่าวประชาสัมพันธขั้นตอนและปฏิทินการจัดทำข้อมูล ปีการศึกษา2556
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลต้นปีการศึกษา 2556

             
               
10-30 มิถุนายน 2556
                บันทึกข้อมูลนักเรียนรายคนที่ระบบ Data Management Center ที่
www.bopp-obec.info (คลิกที่ลิงค์)

อัพเดท : 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 16.00 น.


ข่าวประชาสัมพันธการกรอกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

              กรณีเปิดสอนหลายวิชาใน 1 สาระการเรียนรู้ ให้นำจำนวนผู้เข้าสอบในทุกวิชามารวมกัน
กรอกในช่องจำนวนผู้เข้าสอบ จำนวนวิชาที่สอบมีกี่วิชา ก็นับรวมกันและกรอกในช่องจำนวนวิชา
ที่สอบ และนำเกรดในแต่ละวิชาในแต่ละเกรดมารวมกันแล้วกรอกไปในแต่ละช่อง เช่น สาระการเรียนรู้
ู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปิดสอนวิชาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ก็ให้นำ
ี่จำนวนผู้เข้าสอบทั้ง 3 วิชารวมกัน เกรดของแต่ละวิชาก็ให้นำมารวมกันแล้วกรอก
เช่น ในแต่ละวิชามีเกรด 4 จำนวนกี่คน ให้นำมารวมกัน แล้วกรอกในช่องเกรด 4 ของสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยไม่ต้องหารเฉลี่ย

อัพเดท : 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.27 น.


กรอกข้อมูล Data Management Center : DMC

            แจ้งโรงเรียนในสังกัด...ขอให้กรอกข้อมูล จำนวนนักเรียน แยกเพศแยกชั้นเรียน
จำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจำนวน
นักเรียนปัจจุบันของปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 เพื่อ สพฐ.จะได้จัดสรรงบประมาณ
ไปพลางก่อน ได้ที่เว็บไซต์ http://sch56.bopp-obec.infoสอบถามการกรอกข้อมูลได้ที่
08 6956 4391

อัพเดท : 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.03 น.
 
All Group...
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ตรวจสอบภายใน
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
อาเซียนทั้งเพ...
ASEAN Eco Commu 2015
ด้วยรักตลอดไป (Love Eternally)
บทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 
 
 
 
 
 

สมมาตร แก้วไกร สมชาย แก้วภิบาล ลาสินี พรหมเทพ เมธินี จันทมุนี บุญธรรม ทองคำ สุพิศ แก้วแสงทอง นุชฎา จินนานันท์ ภิรมย์ สินหอยราก
  DESIGN By...Pafun (Foam) Keaokrai 08 6956 4391 e-Mail : foam31@Gmail.com