หลบหน้าแรก (Main Menu)
ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ
ประจำปี 2557 งบลงทุนรายการค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
8 นโยบายการศึกษา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลนักเรียน
 
 

 
เว็บที่น่าแล (Web Link)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Obec)
สำนักนโยบายและแผน
สำนักการคลังและสินทรัพย์
ข้อมูลนักเรียน (Data Center)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
สำนักงานไร้กระดาษ
e-Money
กลุ่มสารสนเทศ

 
Building Form...
ราคามาตรฐานค่าก่อสร้าง
แบบ 1 คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายอาคารเรียน
ขนาดใหญ่ (งบผูกพัน)
แบบ 1/1 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ 1/2 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
์โรงฝึึกงาน โรงอาหาร
แบบ 1/3 คำขอตั้งงบสร้างส้วม
แบบ 2 แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้าง
อาคารเรียนทดแทนอาคารที่ชำรุด อายุ 30 ปี ี
แบบ 3 คำขอตั้งงบสร้างสนามกีฬา
แบบ 4 บัญชีรายละเอียดการโอนเปลี่ยนแปลงการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียนสำหรับโรงเรียนปกติ ที่มีราคาต่อหน่วย
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
ประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน
อาคารประกอบ

myspace tracker เพื่อนที่เข้ามาแลเว็บเรา...     
  ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17910 หนังสือ จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติเมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วจะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 178 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง
  ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17907 หนังสือ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วจะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 54 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง
  ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17905 หนังสือ เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 40 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง
  ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17904 หนังสือ การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็น ไฟล์แบบ .pdf จำนวน 150 หน้า
  ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17895 หนังสือ พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา เป็น ไฟล์แบบ .pdf จำนวน 312 หน้า
 

แบ่งเป็น 3 ไฟล์ เมื่อดาวน์โหลด หรือเชฟไฟล์ แล้วนำมารวมกัน จะได้หนังสือ 1 เล่ม แบบ 4 สี หนา 312 หน้า พร้อมปกหน้าหลัง
ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้ http://www.obec.go.th/documents/17892

เอกสารดาวน์โหลดจาก : www.obec.go.th
   โรงเรียนทุกโรงในสังกัด ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูลการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross
Provincial Products : GPP) สาขาการศึกษา (M) ปีงบประมาณ 2555 ตามหนังสือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1 ที่ ศธ 04145/ว 3152 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
       โรงเรียนในสังกัดของรัฐบาล คลิกเพื่อกรอกข้อมูล
       โรงเรียนสังกัดสถานศึกษาเอกชน  คลิกเพื่อกรอกข้อมูล

อัพเดท : 7 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.15 น.
    แจ้งโรงเรียน...ที่ไม่สามารถี่บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center)
ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556 ให้ทางโรงเรียนมาบันทึกข้อมูลที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดย
ให้นำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มาด้วย...กลุ่มนโยบายและแผน 08 8182 1900
และ 08 6956 4391

ดาวน์โหลดคู่มือการกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC

กรอกข้อมูล Data Management Center : DMC

            แจ้งโรงเรียนในสังกัด...ขอให้กรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management
Center (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556) และลงทะเบียน เพื่อเข้าไปกรอกข้อมูล โดยให้เข้าไป
ลงทะเบียนขอ User และ Password รอการอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ดำเนิน
การกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2556
ได้ที่เว็บไซต์ คลิก>> http://portal.bopp-obec.info/obec56/

อัพเดท : 10 มิถุนายน 2556 เวลา 10.15 น.


แจ้งโรงเรียนขนาดเล็ก...มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนหลักที่เป็นเป้าหมาย
                             ของการมาเรียนรวม ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม
                             ณ ห้องประชุมศรีธรรมธัํช คลิกดูรายชื่อ 


อัพเดท : 6 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น.


ข่าวประชาสัมพันธขั้นตอนและปฏิทินการจัดทำข้อมูล ปีการศึกษา2556
ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลต้นปีการศึกษา 2556

             
               
10-30 มิถุนายน 2556
                บันทึกข้อมูลนักเรียนรายคนที่ระบบ Data Management Center ที่
www.bopp-obec.info (คลิกที่ลิงค์)

อัพเดท : 31 พฤษภาคม 2556 เวลา 16.00 น.


ข่าวประชาสัมพันธการกรอกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

              กรณีเปิดสอนหลายวิชาใน 1 สาระการเรียนรู้ ให้นำจำนวนผู้เข้าสอบในทุกวิชามารวมกัน
กรอกในช่องจำนวนผู้เข้าสอบ จำนวนวิชาที่สอบมีกี่วิชา ก็นับรวมกันและกรอกในช่องจำนวนวิชา
ที่สอบ และนำเกรดในแต่ละวิชาในแต่ละเกรดมารวมกันแล้วกรอกไปในแต่ละช่อง เช่น สาระการเรียนรู้
ู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปิดสอนวิชาประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ก็ให้นำ
ี่จำนวนผู้เข้าสอบทั้ง 3 วิชารวมกัน เกรดของแต่ละวิชาก็ให้นำมารวมกันแล้วกรอก
เช่น ในแต่ละวิชามีเกรด 4 จำนวนกี่คน ให้นำมารวมกัน แล้วกรอกในช่องเกรด 4 ของสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยไม่ต้องหารเฉลี่ย

อัพเดท : 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.27 น.


กรอกข้อมูล Data Management Center : DMC

            แจ้งโรงเรียนในสังกัด...ขอให้กรอกข้อมูล จำนวนนักเรียน แยกเพศแยกชั้นเรียน
จำนวนห้องเรียน และจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจำนวน
นักเรียนปัจจุบันของปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1 เพื่อ สพฐ.จะได้จัดสรรงบประมาณ
ไปพลางก่อน ได้ที่เว็บไซต์ http://sch56.bopp-obec.infoสอบถามการกรอกข้อมูลได้ที่
08 6956 4391

อัพเดท : 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 11.03 น.
 
All Group...
อำนวยการ
บริหารงานบุคคล
นโยบายและแผน
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ตรวจสอบภายใน
นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
อาเซียนทั้งเพ...
ASEAN Eco Commu 2015
ด้วยรักตลอดไป (Love Eternally)
บทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
บทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 
 
 
 
 

สมมาตร แก้วไกร สมชาย แก้วภิบาล ลาสินี พรหมเทพ เมธินี จันทมุนี บุญธรรม ทองคำ สุพิศ แก้วแสงทอง นุชฎา จินนานันท์ ภิรมย์ สินหอยราก
  DESIGN By...Pafun (Foam) Keaokrai 08 6956 4391 e-Mail : foam31@Gmail.com